בתלמוד הירושלמי (ראש השנה, פרק א', הלכה ב'), מוסברת ייחודיותו של יום ט"ו בשבט בכך שהפירות החונטים עד ט"ו בשבט, מקור חיותם הוא ממי הגשם של החורף הקודם, הפירות החונטים לאחר מכןף מקור חיותם הוא ממי הגשמים שלאחר ט"ו בשבט ולכן נקבע יום זה כראש השנה לאילנות.

האדמו"ר מגור, בעל חידושי הרי"ם, הסביר בספרו (ספר הזכות, ענייני ט"ו בשבט), כי בכלל הגשמים המתחדשים כלולים מיני שפע שמיימיים, גשמיים ורוחניים, ותחילת התגלות השפע הנובע מראש השנה הוא בט"ו בשבט. לפיכך, לכל נפש מישראל יש שפע חדש בט"ו בשבט ונפתחים בו מעיינות באר התורה.

הארמו"ר מסuכטשוב, בעל ה'אבני נזר', הסביר בספרו (שו"ת ארץ צבי, חלק ב', דרוש א'), כי בכל שנה, מט"ו בשבט ואילך, הוא מרגיש שינוי בחידדושי התורה המתחדשים לו, שהרי האדם נמשל לאילן וחידושי התורה הם פירותיו (שבת קמ"ה:) ומכאן שמחת הבריות ביום הזה.

הרב יעקב ניימן כתב בספרו (דרכי מוסר, עמ' ש"ב): "אחד הימים היותר נעלים בשנה, שבהם אפשר להבחין בבורא מתוך הבריאה, הוא ט"ו בשבט, שבו מגישים לנו את הפירות החדשים. כשאנו מתבוננים על הרכבו, צמיחתו, גדלותו והתפתחותו המפליאה של כל צמח ופרי, אנו עומדים על החוכמה העליונה הטבועה בבריאה כולה. כאותו ילד המקבל תפוח מהוריו וקורא 'אבא, אימא' מתוך שמחה, כן אנו מכירים ביום זה מתוך התפוחים, התאנים והתמרים את מי שאמר וברא כל אלה ליהנות בהם בני אדם ואנו קוראים 'אבא'. מכיון שיש כבר הכרת הדעת לקרוא 'אבא', כאותו ילד שקריאת 'אבא' מעידה שכבר בא לכלל דעה, ממילא אנו באים לידי אמונה ואנו שואבים מלוא חופניים אמונה ביום הזה".

האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב, כתב בספרו (גנזי ישראל, מועדים, עמ' קמ"ג), כי מכו העצים, אשר בימי החורף יקמלו וייבשו וישליכו את העלים ורק גזעם יישאר, ועם כל זה, כשיבואו ימי האביב ישיובו ויפרחו, יעטו ענפים ןוישגשגו, ולא עוד אלא שבימי הקור יאספו את לשד שמנםן הדרוש להם כדי לתת תנובתם - כן צריכים גם אנחנו, עם ישראל, להתחזק ולהתאמץ באמונתנו, שאם כי זה כאלפיים שנה יושבים אנו בחשכת הגלות ועם כל זה חלילה לנו להתרפות מתקוותנו שיוציאנו ממנה ויגאלנו ה' במהרה. ועוד יותר - אף כעת, כשאנחנו בצרה גדולה, גלות בתוך גלות, עלינו להתחזק באמונתנו ולהאמין באמונה שלמה בגאולה קרובה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ד, שבט תשע"ב, עמ' 150-151

סרטון באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון