בפרשתנו נחשף יוסף אל אחיו: "ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי? ולא יכלו אחיולענות אותו כי נבהלו מפניו" (בראשית, מ"ה, 3).

ה'חפץ חיים' זצ"ל בפירושו על התורה, כותב: במשך כל הזמן, מאז באו מצרימה לשבור בר, ויוסף התנכר אליהם ודיבר איתם קשות וחשדם למרגלים, הם שאלו זה את זה קושיות רבות, מה זה ועל מה זה, חיפשו עצות והאשימו איש את אחיו. וכן בפעם השנייה, תמהו ושאלו "מה זאת עשה אלוקים לנו?", עד ששמעו מפי אחיהם את שתי המלים הללו: "אני יוסף". מיד סרו הקושיות, התמיות והספקות, והעניין התברר להם, מיד הם הבינו הכול.

כך יהיה כאשר ישמע העולם את שתי המלים "אני ה'" - יתיישבו כל הקושיות והתמיהות על הנהגת העולם, שהיא לכאורה לפלא בעינינו עד עתה. יתבררו ויתחוורו כל העניינים, ויראו כל בשר יחדיו כי יד ה' עשתה הכול לטובתנו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ג, טבת תשע"ב, עמ' 42.

סרטון מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;feature=youtu.be

 

סרטונים באדיבות 'פרד"ס חב"ד מאת הרב יואל בייטש, הרב יואב אקריש וקובי אריאלי