את האמור בכותרות מאמר זה מתאר רש"י על הפסוק הפותח את פרשתנו "וישב יעקב באטרץ מגורי אביו בארץ כנען" (בראשית, ל"ז, 1): "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלווה, אומר הקדוש ברוף הוא: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?".

תקציר הפרקים הקודמים: בריחה מעשו, שנים קשות בחברת לבן הרמאי, מסע נדודים לארץ ישראל, מעשה דינה בשכם... מדוע בגקשתו לשבת בשלווה גוללה עליו את מעשה יוסף? הן ודאי איןם הכוונה שביקש לנפוש וליהנות מתענוגות העולם הזה! הוא שמח על שתלאות חייו הגיעו לקיצן והוא יוכל להתרכז בעבודת ה', תורה ותפילה, בנחת ללא הפרעות. מדוע קפץ עליו רוגזו של יוסף? 

אומר בעל ה'דעת שרגא' (בראשית, עמ' רע"ו) מפני שעיקר ההצלחה בתורה ובעבודת ה' היא דווקא מתוך קושי ויגיעה, טרדות והפרעות. המתגבר על כך מתעלה הרבה יותר בלימוד התורה ובעבודת ה' מאשר היה עושה כן ללא הפרעות וכמאמר חז"ל (אבות דרבי נתן ג', ו'): "יפה אחד בצער, ממאה שלא בצער".

ה'שפת אמת' מסביר, כי זהו רצון ה' מעמו שייעבדוהו ביגיעה, כי אין אדם יכול לעלות במדרגות רוחניות ללא מאבק כנגד היצר הרע.

מתוך 'ותן חלקנו', שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ב, כסלו תשע"ב, עמ' 154-155

סרטונים באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב יואב אקריש והרב יואל בייטש