כתוב בפרשה "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואל האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום" (דברים כ"ט, 13-14)

אמרו חז"ל (תוספתא, מסכת סוטה, פרק ז'): ברית זו, שנכרתה עם בני אותו הדור, מניין שהיא מחייבת גם את הדורות הבאים וגם את הגרים שיתווספו לנחלת ה'? שנאמר "ואת אשר איננו פה עמנו היום"., הרי שברית זו כוללת את כולם.

איך אפשר לכרות ברית עם מי שעדיין לא נולד ואינו בעולם?

המהר"ל (מהר"ל מבואר, פרק י"א) מסביר, כי כשם שהברית שכרת הקדוש-ברוך-הוא עם אברהם אבינו, לא הייתה ברית פרטית, אלא ברית עם כלל האומה, והיא נכרתה עם אברהם  מפני שהוא אבי האומה, כך גם הברית שכרת ה' עם ישראל לא הייתה עם הפרטים שהיו אז, אלא עם כלל האומה. זו היא הסיבה שברית זו אינה יכולה להתבטל לעולם, גם אם דור זה או אחר חוטא, כי גם דור שלם אינו אלא פרט בשרשרת הדורות ואינו יכול לבטל את מה ששייך לכולם.

בחירתו של עם ישראל לקבל את התורה, היא השלמה לתהליך בריאת העולם, שהרי אין לעולם קיום בהעדר התורה, והואיל ורצון הקדוש-ברוך-הוא בקיום העולם, נתינתה לישראל היא השלמת בריאת העולם. לפיכך, לעולם לא ייתכן שתיפסק הברית עם ישראל, אפילו אם חטאו, כשם שאין כל יצור או נברא שתפקידו משתנה לפתע. "חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם" (מתוך ברכת הלבנה). השמש מאירה לעולם ביום. האריה הוא מלך החיות וקמח מייצרים מחיטים. אין שינויים בבריאה, אין שינויים בבריאה. כך מהותם של ישראל כעם ה' מושרשת מעצם הבריאה ותכליתה אינה ניתנת לשינוי.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך צ"ח, אלול תשע"ה, עמ' 262

 

סרטון לפרשה מאת ד"ר עליזה בלוך