התכנית היא תכנית מתאר מפורטת למבנים תיירותיים, מבנים חקלאיים, ויחידה שלישית בנחלה, הכוללת את כל יישובי המועצה, בכל יישוב על פי מאפייניו בתחומים הללו. התכנית מקדמת את חזון המועצה כמועצה תיירותית וחקלאית, ויוצרת מסגרת תכנונית לעצמאות הרשות המקומית והוועדה המקומית. גלומות בה אפשרויות פיתוח משמעותיות ליישובי המועצה, באמצעות  מתן היתרי בנייה מתוקף התכנית למבנים תיירותיים, מבנים חקלאיים ויחידה שלישית בנחלה. התכנית הופקדה ביום 18.5.18 ופרסמה להתנגדויות למשך 60 יום. המועצה נערכת להגשת "התנגדות עצמית", זאת על מנת לכלול בהוראות התכנית את התיקונים הנדרשים להחלטת הוועדה המחוזית, כגון הכללת מושבי המרקם העירוני בפיתוח התיירותי, ביטול ההחלטה להקמת יחידה שלישית על גג מבנה קיים, וכדומה. יש להדגיש כי הוראות התכנית מגדירות באופן מלא כי היא אינה פוגעת בזכויות מוקנות מתוקף תכניות מאושרות קודמות. התכנית למועצה אזורית שלמה היא ראשונה מסוגה בקנה מידה ארצי, ולכשתאושר יהיה זה הישג גדול למועצה ולתושביה.