;feature=youtu.be

מעבר לשאלה למה צריך לבנות מקדש לקב"ה? הוא צריך בית? ואם כבר לבנות מקדש, למה הקב"ה מבקש תרומה מהעם? הוא לא יכול היה לממן את הפרויקט בעצמו?

הקריאה לכל העם להתנדב ולתת תרומה יש לה ערך מהסיבה שהמקדש צריך להיות שייך לכולם, כשאתה שותף, אתה יכול לקחת אחריות, להרגיש חלק. הנתינה של כולם, כל אדם כפי שליבו מאפשר לו ולפי יכולתו, לוקח מעורבות בבניין הגדול. יצירת רעיון גדול שכולם מרגישים בו חלק מחייבת מתן אפשרות לכל אחד לתת.

 זו אולי התשתית לרעיון הביטוח הלאומי או מס הכנסה, אומנם, במקרה שלנו היום הפעולה לא נעשית מתוך בחירה או מנדבת הלב, אך היא נשענת על עקרון הסולידריות שאומר, שחברה בריאה נבנית רק כשכל פרט לוקח אחריות למטרה המשותפת ולא משקיע את כספו רק לצרכים האישיים שלו.

רק אחרי שיש שיח של נתינה, תרומה ושותפות מגיע הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"- קדושה יכולה לשרות בתוכנו רק כשהמקדש, המקום המרכזי נבנה בלב טוב, ברוח טובה, לכולם יש מקום, תכונה זו הופכת כל פרט לאדם טוב יותר ומתוך כך החברה הופכת בריאה יותר.

שבת שלום, עליזה בלוך.

דברים אלו הם תמצית שיעור הנלמד מידי יום חמישי לזכרו של אבי יצחק בן חמו ז"ל